Голгофа, возведенная за хорами церкви


Голгофа, возведенная за хорами церкви

Голгофа, возведенная за хорами церкви